Exekuce dítěte: Doplatí na ni rodič?

Pokud váš manžel či manželka naseká dluhy, které nesplácí, může se stát, že v exekuci přijedete i o střechu nad hlavou. Jak je to ale v případě, že v dluzích se ocitne vaše dítě? Jste za jeho dluhy odpovědní?

Paní Danuše má osmnáctiletého syna. Přestože ještě není výdělečně činný, má půjčku. Jenže právě proto, že zatím nevydělává, není schopen ji splácet. "Syn má ale u mě trvalé bydliště
a já se obávám exekuce," popisuje svůj problém paní Danuše. "Můžu exekuci nějak předejít? Lze například syna vystěhovat nebo se proti exekuci účinně chránit bez soudů?"

Exekuci lze předejít asi jen jediným způsobem, a to tak, že dlužník řádně splácí své dluhy. Každopádně ale rodiče za dluhy svých dětí nijak neručí a nejsou za tyto dluhy odpovědní. Jinými slovy ani matce dlužníka nehrozí, že by exekutor dluh za jejího syna vymáhal po ní.
Za své dluhy syn odpovídá sám.

Jenže pokud bude nařízena exekuce, syn nebude dobrovolně splácet a v bytě matky má trvalé bydliště, pak je exekutor oprávněn do tohoto bytu vstoupit a zjišťovat, zda se tam nenachází majetek dlužníka. Na matčin majetek ale sáhnout nesmí. Matka může na místě prokázat,
že věc, kterou by chtěl exekutor zabavit, je v jejím vlastnictví, nejlépe samozřejmě doklady o koupi, stačí ale i například svědecká výpověď. V takovém případě je exekutor povinen
do patnácti dnů rozhodnout, zda věc ze soupisu zabavených věcí vyškrtne, či nikoliv. Pokud návrhu na vyškrtnutí věci nevyhoví, nezbývá než podat žalobu k příslušnému soudu.

Pryč z bytu?

Jistou možností je samozřejmě dohodnout se se synem, aby si z bytu matky odhlásil trvalé bydliště a ta se tak návštěvám exekutora mohla vyhnout. Pokud si syn sám nepřihlásí trvalé bydliště na jinou adresu, pak toho lze docílit jedině tak, že matka podá k obecnímu úřadu návrh na zahájení správního řízení o zrušení trvalého bydliště jejího syna, přičemž bude muset doložit, že synovi zaniklo užívací právo k objektu a že se v tom objektu nezdržuje.

Důležitou roli v takovém případě ale hraje skutečnost, zda syn opravdu společnou domácnost s matkou sdílí, nebo ne. Papírové zrušení trvalého pobytu nezabrání soupisu movitých věcí, jak se řada dlužníků mylně domnívá. Pro exekutora je podstatná adresa skutečného pobytu, tedy místo, kde se dlužník fakticky zdržuje. Na této adrese pak bývá prováděn soupis movitých věcí a v případě nezaplacení i zajištěn movitý majetek dlužníka.

Navíc ani odhlášením trvalého pobytu se dlužník svým závazkům nevyhne, naopak, mnohdy to situaci ještě může zkomplikovat. Korespondence totiž zpravidla nenalezne adresáta a ten se tak o svých závazcích, na které by měl možnost včas zareagovat, nedozví. Ve finále tak následuje až setkání se soudním exekutorem.

Jak odhalit hrozbu exekuce?

A jak zjistit, zda již na syna byla uvalena exekuce, dříve, než na dveře zaklepe sám exekutor? Existuje sice rejstřík zahájených exekucí, ten je ale neveřejný. Tudíž ani matka nemá šanci zjistit, že byl na jejího syna podán návrh na zahájení exekučního řízení.

Vedle toho ale existuje ještě takzvaná centrální evidence exekucí a ta již veřejná je.
Do centrální evidence exekucí se ale zaeviduje až soudem nařízená exekuce, a to až poté,
co uplyne třicetidenní lhůta, kterou exekutor poskytne povinnému k dobrovolné úhradě dluhu včetně snížené odměny exekutora.

Pokud tedy víte o nějakém problému, nemá smysl dělat mrtvého brouka. Je důležité přebírat si korespondenci a nevyhýbat se odpovědnosti za vzniklé dluhy. Po celou dobu exekučního řízení můžete dluh dobrovolně uhradit. Navíc pokud tak učiníte do patnácti dnů od doručení prvotní výzvy k dobrovolnému plnění, snižuje se odměna exekutora a náhrady jeho hotových výdajů o polovinu.