Exekuce

 

Často kladené dotazy

 

Otázka:
Bylo mi doručeno usnesení o nařízení exekuce, avšak domnívám se, že exekuce
je neoprávněná, nikdy mi nebyl doručen exekuční titul. Jak se mohu bránit?

Odpověď:
Podejte odvolání proti usnesení o nařízení exekuce ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení,
a to k odvolacímu soudu, prostřednictvím exekučního soudu. Doporučujeme však také nahlédnout do spisu v řízení, ve kterém byl vydán exekuční titul a zjistit, zda vám tento nebyl doručen fikcí doručení.

 

Otázka:
Podal jsem odvolání proti usnesení o nařízení exekuce, o kterém dosud nebylo rozhodnuto, avšak exekutor i přesto postihuje můj majetek a vydává další exekuční příkaz (příkazy).
Je takový postup správný?

Odpověď:
Do doby právní moci usnesení o nařízení exekuce, proti kterému bylo podáno odvolání, může soudní exekutor zjišťovat a postihovat majetek povinného, vydávat exekuční příkazy apod.
K realizaci exekučního příkazu (tj. prodej sepsaných věcí, provedení dražby nemovitosti, atd.) však může přistoupit až po právní moci usnesení o nařízení exekuce, tedy až poté,
co bude o odvolání rozhodnuto.

 

Otázka:
Dostal jsem se do přechodné tíživé životní situace, ve které nejsem schopen hradit pohledávku vymáhanou exekutorem, co mohu dělat?

Opověď:
Povinný může u exekutora podat návrh na odklad exekuce, a to za těchto stanovených podmínek: povinný se bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlené provedení exekuce mohlo mít pro něj či jeho rodinu zvláště nepříznivé důsledky a oprávněný by nebyl odkladem exekuce vážně poškozen. Návrh na odklad musí být řádně odůvodněn
a musí být přiloženy důkazy prokazující tvrzení obsažená v návrhu.

 

Otázka:
Podal jsem návrh na zastavení exekuce. Může exekutor dál provádět exekuci, dokud nebude rozhodnuto o mém návrhu?

Odpověď:
Není-li exekuce odložena, může. Pokud však povinný u exekutora složí jistotu ve výši vymáhané částky a současně navrhne u exekutora odklad exekuce, pak exekutor odloží provedení exekuce do doby rozhodnutí o návrhu povinného na zastavení exekuce a současně rozhodne, že povinný není vázán zákazy nakládání se svým majetkem, tj. může se svým majetkem disponovat.

 

Otázka:
Pohledávku, pro kterou je vedena exekuce, jsem již zčásti uhradil, a to ještě před zahájením exekučního řízení, tj. před podáním návrhu na nařízení exekuce, což jsem schopen doložit. Co mám dělat dále?

Odpověď:
Pokud jste celou pohledávku uhradil oprávněnému ještě před zahájením exekučního řízení, podejte k exekutorovi návrh na zastavení exekuce a současně návrh na odklad exekuce. Pokud namítáte, že pohledávka byla uhrazena částečně, podejte u exekutora návrh
na částečné zastavení exekuce. Předtím si však ověřte, zda tato částečná úhrada již není zohledněna v samotném návrhu oprávněného na nařízení exekuce. K návrhu na částečné zastavení exekuce je potřeba doložit důkazy prokazující částečnou úhradu pohledávky.

 

Otázka:
Zjistil jsem, že do soupisu movitých věcí povinného byla sepsána věc v mém vlastnictví, avšak já nejsem osobou povinného, s exekucí nemám nic společného. Jak se mohu bránit?

Odpověď:
Podejte u exekutora, který věc sepsal, návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jste se o soupisu dozvěděl a doložte vaše vlastnictví k věci. Pokud však exekutor návrhu na vyloučení věci nevyhoví, můžete do 30 dnů od doručení rozhodnutí, kterým exekutor návrhu nevyhověl, podat u exekučního soudu žalobu na vyloučení věci
ze soupisu movitých věcí (excindační žaloba) dle ust. § 267 občanského soudního řádu.
Do doby rozhodnutí o žalobě nesmí exekutor předmětnou sepsanou věc prodat.

 

Otázka:
Jsem oprávněným v exekučním řízení a exekutor v exekučním řízení ničeho nečiní.
Mohu se bránit proti průtahům?

Odpověď:
Předně využijte svého práva nahlédnout u exekutora do exekučního spisu a zjistěte, v čem může průtah spočívat (např. je podáno odvolání). Pokud zjistíte, že není dán důvod
k průtahům a exekutor je nadále nečinný, je možné podat stížnost na exekutora
k Exekutorské komoře ČR, či požádat exekuční soud o změnu exekutora.

 

Otázka:
Byl mi doručen exekuční příkaz prodejem nemovitosti – mého rodinného domu, který má hodnotu 1 mil. Kč, přitom vymáhaná pohledávka je pouze 30 tis. Kč. Je to zákonné?

Odpověď:
V exekučním řízení lze zajistit majetek nejvýše v rozsahu bezpečně postačujícím k uhrazení vymáhané částky. Exekutor však v úvodu exekučního řízení při zajišťování majetku nezná např. jaká bude částka na bankovním účtu v době, kdy bude provedena jeho blokace
(zda bude bezpečně postačovat); stejně tak nezná stav a hodnotu nemovitosti (dle výpisu
z Katastru nemovitostí tuto nezjistí), apod. Proto doporučujeme povinnému, aby exekutorovi označil svůj majetek, který zjevně a nepochybně postačuje k úhradě vymáhané částky.
Exekuční příkaz prodejem nemovitosti slouží tedy předně k zajištění majetku pro případ,
že by v exekučním řízení nebyl nalezen jiný, svou hodnotou přiměřenější majetek.
Judikatura Nejvyššího soudu ČR uvádí, že v případě, že jiným způsobem exekuce nelze pohledávku oprávněného vůbec nebo v přiměřené době uspokojit, není zvolený způsob exekuce nevhodný, i když cena předmětu, z něhož má být oprávněný uspokojen, značně přesahuje výši vymáhané pohledávky (pokud tedy povinný namítá nepoměr výše pohledávky
k postižené nemovitosti), pak je na povinném, aby prokázal, že lze úspěšně postihnout jiný majetek povinného vhodnějším způsobem. Avšak není-li k dispozici jiný způsob exekuce,
je nutno mít za vhodný i ten způsob, kdy rozdíl mezi výši vymáhané pohledávky a cenou předmětu exekuce, z nějž má být uspokojena, je zřetelný, resp. značný. Povinný navíc samozřejmě může kdykoliv uhradit pohledávku spolu s náklady exekuce a odvrátit tak prodej své nemovitosti.

 

Otázka:
Mám vůči povinnému pohledávku přiznanou exekučním titulem a zjistil jsem, že na majetek povinného je již vedena exekuce. Mohu se do této exekuce přihlásit?

Odpověď:
Ano. Vede-li exekutor exekuci prodejem nemovitosti povinného, prodejem movitých věcí povinného či prodejem podniku, je možné svou vykonatelnou pohledávku do tohoto exekučního řízení přihlásit, tj. podat k exekutorovi přihlášku pohledávky dle ustanovení
§ 336f o.s.ř.

 

Otázka:
Jsem oprávněným v exekučním řízení, exekutor již vymohl mou pohledávku (popř. její část), avšak dosud mi nevyplatil peníze. Jak mám postupovat?

Odpověď:
Nejprve zjistěte, zda již nabylo právní moci usnesení o nařízení exekuce, a zda již soud vyznačil doložku právní moci, neboť exekutor je povinen provést výplatu peněz oprávněnému až po právní moci usnesení o nařízení exekuce, a to do 30 dnů od doby, kdy peněžité plnění obdržel. V případě částečného plnění však teprve převyšuje-li částka k vyplacení
pro oprávněného 1.000,- Kč.

 

Otázka:
Nečekaně u mě doma zazvonil vykonavatel, předal mi usnesení o nařízení exekuce a exekuční příkaz a začal provádět soupis movitých věcí. Jak je možné, že jsem nebyl předem informován?

Odpověď:
Postup je v pořádku. V případě exekuce prodejem movitých věcí se exekuční příkaz doručuje povinnému až při samotném provádění výkonu. Není-li při provádění výkonu povinný přítomen, doručí se mu exekuční příkaz následně (např. poštou).

 

Otázka:
Vrátil jsem se domů a zjistil, že vykonavatel exekutora v době mé nepřítomnosti vstoupil
do mého bytu, provedl soupis movitých věcí a následně vyměnil zámek od vstupních dveří.
Je takový postup v pořádku?

Odpověď:
Ano, tento postup je správný. Vykonavatel exekutora si může zjednat do bytu, místa podnikání nebo jiné místnosti povinného přístup. Uzavřené skříně nebo jiné schránky může exekutor (vykonavatel exekutora) otevřít, a to i v nepřítomnosti povinného. Výměna zámku je pak provedena z důvodu, aby bylo možné byt (místnost) opět uzamknout.

 

Otázka:
Exekutor vydal exekuční příkaz přikázáním pohledávky z mého bankovního účtu. Na účtu
je tak zablokovaná celá vymáhaná částka. Proč exekutor neukončí exekuci, abych mohl začít nakládat se svým majetkem?

Odpověď:
Částku ze zablokovaného účtu může banka zaslat na účet exekutora až po právní moci usnesení o nařízení exekuce, tzn. ve chvíli, kdy exekutor doručí bance vyrozumění o nabytí právní moci. Pokud je však např. podáno odvolání proti usnesení o nařízení exekuce
(kdy odvolací řízení může trvat několik měsíců), avšak na zablokovaném účtu povinného
je opravdu celá vymáhaná částka a další zajištění majetku povinného je nadbytečné, může povinný navrhnout exekutorovi zrušení zákazu nakládání s majetkem, který v návrhu označí, pokud současně povinný doloží, že zbývající majetek zjevně a nepochybně postačuje
k uhrazení vymáhané částky.

 

Otázka:
Vlastním nemovitost, která je postižena exekučním příkazem. Chtěl bych nemovitost prodat a z kupní ceny uhradit pohledávku oprávněného. Je takový prodej možný?

Odpověď:
Povinný v zásadě nesmí v průběhu exekučního řízení nakládat se svým majetkem (prodávat, darovat, apod.), avšak za splnění následujících podmínek se povinný může aktivně postarat
o zpeněžení svého majetku (tzv. „prodej z volné ruky“):
exekutor, oprávněný a všichni přihlášení věřitelé udělí písemný souhlas se zpeněžením majetku (jednotlivé majetkové hodnoty), dále tento majetek není postižen další exekucí (výkonem rozhodnutí), prodej bude uskutečněn nejméně za obvyklou cenu zjištěnou
na základě znaleckého posudku a kupní cena bude splatná při podpisu smlouvy k rukám exekutora.